Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt registreres nu og kan sættes i kraft, hvis du i fremtiden skulle blive syg/svækket og dermed mister evnen til at tage vare på dine økonomiske og personlige forhold.

Tre gode grunde til, hvorfor du burde oprette en fremtidsfuldmagt:

  • Du vil gøre livet lettere for dine pårørende
  • Du bestemmer selv, hvem der skal stå for dine personlige og økonomiske forhold
  • Fremtidsfuldmagter er digitale – når den først er aktiveret, kan f.eks. læger, apoteker, og retten se den, og derved kan dine fuldmægtige disponere på dine vegne

Opret fremtidsfuldmagt nedenfor til kun kr. 275 via nogle enkelte spørgsmål med masser af hjælp undervejs. Du kan altid ringe til os og få gratis hjælp til udfyldelsen hvis du støder på problemer.

Vi opretter din fremtidsfuldmagt i det digitale tinglysningssystem GRATIS.

På denne side kan du endvidere læse alt om fremtidsfuldmagter og de typiske spørgsmål.

Vi sørger for GRATIS tinglysning

Svar blot på 5-7 spørgsmål

Modtag fuldmagten straks på e-mail

Lav din egen fremtidsfuldmagt

Hvad er en fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, du giver til en eller flere personer, der skal varetage dine personlige og økonomiske interesser, hvis du en dag ikke selv er i stand til det. I en fremtidsfuldmagt indsætter du en eller flere personer, der kan handle på dine vegne og varetage dine interesser.

Fremtidsfuldmagten er til for at en eller flere kan varetage dine økonomiske og personlige forhold, hvis du engang i fremtiden ikke selv har evnerne til det. Fremtidsfuldmagten ligger i ”dvale” i Fremtidsfuldmagtsregisteret så længe du selv er i stand til at varetage dine forhold. Fuldmagten kan kun ses af retten, Familieretshuset og dig selv. 

Når fuldmagten sættes i kraft af Familieretshuset, får den virkning, og kan bruges af den eller de fremtidsfuldmægtige. Herefter kan de fuldmægtige, på de områder som fuldmagten omhandler, repræsentere dig overfor tredjepart.

Fuldmagten skal vedstås foran en notar for at være gyldig. Dette koster 300 kroner i gebyr til notaren.

Hvem skal have en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er relevant for alle over 18 år. Selv om fremtidsfuldmagten ofte først skal bruges langt ud i fremtiden er det stadig vigtigt at tage stilling til i dag. 

Alle kan desværre blive ramt af sygdom eller ulykke, som betyder, at du ikke længere kan tage vare på dig selv. Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at hverken dig selv eller din familie kommer til at stå i en situation, hvor man er bundet på hænder og fødder.

Vi kan alle pludseligt komme ud for en ulykke eller få en sygdom, der medfører, at vi ikke kan tage vare på os selv. Derfor anbefaler vi, at alle over 18 år får lavet en fremtidsfuldmagt. 

Fremtidsfuldmagt og demens

Rigtig mange danskere rammes desværre i dag af enten demens, Alzheimers eller andre lidelser. Derfor er det vigtigt, at fremtidsfuldmagten oprettes så tidligt som muligt i livet.

Den dækker selvfølgelig også, hvis man skulle være ude for en tragisk ulykke og på den måde mister muligheden for at tage vare på sig selv.

Hvordan laver man en fremtidsfuldmagt?

Idet fremtidsfuldmagten kan give meget store beføjelser, er det vigtigt, at den oprettes præcis som du ønsker. Du får grundig vejledning i vores ”opret selv” løsning, men det anbefales altid at få rådgivning, hvis du måtte være i tvivl om noget, hvilket vi også tilbyder.

Opret aldrig en fremtidsfuldmagt ud fra en færdig skabelon, da den typisk ikke vil passe til dine behov.

Omfang af fuldmagtshavernes opgaver

Hvis man på et område ikke kan lade sig repræsentere, kan du ikke som fuldmagtsgiver lade den fuldmægtige handle på dine vegne. Derudover begrænser man den fuldmægtiges beføjelser af fuldmagtsgiverens personlige handlefrihed. Dvs. den fuldmægtige kan ikke tvinge fuldmagtsgiveren til at udføre eller undlade at udføre en handling. Man bliver således ikke frataget alle sine muligheder blot for at en fremtidsfuldmagt aktiveres. Det er stadig muligt selv at tage beslutninger.

Hvad kan man ikke med en fremtidsfuldmagt?

  • Sende fuldmagtsgiver på plejehjem iht. Sociallovgivningen
  • Indgå ægteskab og oprette testamente
  • Afskære sociale relationer til familiemedlemmer
  • Beslutninger om religiøse forhold

Vi har her samlet en liste over, hvilke spørgsmål det oftest opstår i forbindelse med udformningen af en fremtidsfuldmagt.

Hvem kan udpeges som fremtidsfuldmægtig?

Alle som på tidspunktet, hvor fremtidsfuldmagten sættes i kraft, som er over 18 år, ikke er under værgemål eller ikke selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, som er i kraft, kan være fuldmægtig.

Det bør være én, som du har tillid til og som måske også kan varetage dine forhold på længere sigt. En mulig fuldmægtig bør inddrages i overvejelserne. Dette sikrer dig, at den pågældende har vilje og evne til at varetage opgaven.

Kan der være flere fremtidsfuldmægtige?

Ja, det kan der godt.

Du skal dog vælge, om de skal være sideordnede eller subsidiære (i rækkefølge).

Hvis der er mere end en fuldmægtig, skal de dog i fællesskab anmode Familieretshuset om ikraftsætning af fuldmagten.

Hvilke pligter og beføjelser følger med for en fremtidsfuldmægtig?

Den fuldmægtige skal bruge fuldmagten i din interesse og skal som udgangspunkt handle, som du selv ville have gjort.

Den fuldmægtige skal så vidt muligt inddrage dig og ægtefælle/samlever i vigtige forhold. Den fuldmægtige kan heller ikke indgå aftaler med sig selv eller ved modstridende interesse forhold mellem dig og den fuldmægtige.

Den fuldmægtige skal holde dokumentation over dispositionerne og sine egne midler adskilt “fra dine" (med mindre der er tale om ægtefælle/samlever.

Må den fremtidsfuldmægtige give gaver på vegne af fuldmagtsgiverens?

Ja, hvis det er bestemt i fuldmagten, at der kan gives visse gaver. Der kan godt gives sædvanlige gaver til f.eks. jul og fødselsdag, hvis det hidtil er gjort, og det er i tråd med fuldmagtsgivers kår.

Får den fremtidsfuldmægtigen sine udgifter dækket og modtager vederlag?

Den fuldmægtigen kan få dækket nødvendige udgifter f.eks. udgifter til transport, lægeerklæringer og igangsætning af fuldmagten. Det er også muligt at give et egentlig vederlag for arbejdet, hvis det er præcist angivet i fuldmagten.

Kan den fremtidsfuldmægtige gøres erstatningsansvarlig?

Hvis du som fuldmagtsgiver lider et økonomisk tab, kan den fuldmægtige gøres erstatningsansvarlig, såfremt den fuldmægtige har tilsidesat sine pligter forsætligt eller uagtsomt.

Kan der føres privat tilsyn med den fremtidsfuldmægtige?

Ja, du kan bestemme i fremtidsfuldmagten, at der skal være privat tilsyn af enten revisor, advokat, eller en du kender godt, hvis du ønsker det.

Kan man tilbagekalde en fremtidsfuldmagt?

Ja, hvis den ikke er blevet sat i kraft, kan du tilbagekalde den som fuldmagtsgiver. Det skal påses, at det er efter dit eget ønske, og du stadig kan handle fornuftigt. Hvis den blot skal ændres, så laves der en ny fuldmagt, som erstatter den gamle.

Hvis fuldmagten er sat i kraft, så kan fuldmagten kun ændres/tilbagekaldes, hvis du er i stand til at forstå betydningen heraf. Du skal anmode Familieretshuset om dette.

Hvornår ophører en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagt ophører, når du går bort eller kommer under værgemål. Dette gælder dog ikke, hvis værgemålet angår nogle forhold, som ikke er omfattet af fremtidsfuldmagten. Den kan også ophøre, hvis den fremtidsfuldmægtige ønsker at frasige sig hvervet. Den ophører også, hvis den fremtidsfuldmægtige kommer under værgemål, eller hvis personen selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, der er trådt i kraft.

Fuldmagten ophører dog ikke, hvis der er udpeget andre, herunder subsidiære fremtidsfuldmægtige, der kan varetage hvervet. Fuldmagten kan også ophøre helt eller delvist, hvis der opstår tvivl om den fuldmægtiges evner til at varetage hvervet.

Hvad er forskellen på en fremtidsfuldmagt og en generalfuldmagt?

En generalfuldmagt træder i kraft, når den er underskrevet. Den tinglyses dog ikke og har historisk vist problemer med at blive anerkendt af f.eks. banker. Fremtidsfuldmagten bliver tinglyst og har således ikke nogen usikkerhed ligesom det påses, at fuldmagtsgiver er habil ved notaren. Der kan således også kun være én fremtidsfuldmagt pr. person pga. tinglysningen.

For enkelte personer kan det dog være det bedste at kombinere begge dele.

Er det nødvendigt at indsætte min ægtefælle i fremtidsfuldmagten?

Din ægtefælle bliver desværre ikke automatisk din juridiske værge. Dvs. hvis I ejer fast ejendom sammen, så kan din ægtefælle ikke sælge ejendommen uden godkendelse fra Familieretshuset selv i en hastesituation. Derfor kan det være en god ide, at indsætte din ægtefælle i fremtidsfuldmagten, således at denne blandt andet kan disponere over jeres fælles ejendom.

Hvordan ser en fremtidsfuldmagt ud?

En fremtidsfuldmagt varierer, alt efter, hvilke beføjelser man giver. Vi anbefaler derfor at man aldrig benytter en skabelon til at udarbejde sin fremtidsfuldmagt, da den ikke tager højde for dine individuelle behov.

Er du interesseret i at se, hvordan en fremtidsfuldmagt kan være udformet? Vi har her et eksempel på en fremtidsfuldmagt, hvor det er valgt, at fuldmagtshaverne har beføjelser til at handle på fuldmagtgiverens vegne.

Hvordan gør man en fremtidsfuldmagt gyldig?

For at fremtidsfuldmagten er juridisk gyldig skal den underskrives af to omgange. Først med Nem-ID på tinglysning.dk, hvor vi sørger for at gøre dokumentet klar til det og vejleder dig i, hvordan du signerer.

Derefter skal du underskrive fremtidsfuldmagten foran en notar i din lokale byret. Det koster 300 kr. i gebyr (2021 pris).

Du finder din lokale byret på domstol.dk

Fremtidsfuldmagten er IKKE gyldig ved blot at være underskrevet foran 2 vitterlighedsvidner.

Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige (bl.a. Nem-ID), så er der også en løsning for det. Der kan nemlig oprettes en papirversion af fremtidsfuldmagten, som sendes til Familieretshuset og senere signeres ved personligt fremmøde. Denne fremgangsmåde udelukker behovet for at tage til notar.

Ny lov om fremtidsfuldmagter

Med loven om fremtidsfuldmagter (08.06.2016) kan du have stor medbestemmelse i, hvem der skal varetage dine forhold.

Familieretshuset skal ellers godkende dispositioner, der måtte skulle foretages, og/eller udpege en værge. 

Med loven slipper man for, at staten skal bestemme disse ting.

Hvad koster en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt kan laves relativt billigt, da det er de samme elementer, der går igen i alle fuldmagterne.

Hos DK-Testamente tilbyder vi en billig løsning, hvor du selv opretter fuldmagten til 275 kr. Dette foregår ved at svare på nogle enkelte spørgsmål, hvor du for hvert spørgsmål kan få hjælp og vejledning undervejs.

Hvis du ikke er helt tryg ved at selv oprette fuldmagten, tilbyder vi at gøre det for dig for kun 699 kr. 

I begge løsninger sørger vi for at ligge det digitalt op på Tinglysningsrettens system, så du senere kan vedstå det foran notar. 

BEMÆRK DETTE GØR ANDRE LAVPRIS UDBYDERE IKKE FOR DIG.

Fremtidsfuldmagten skal vedstås foran en notar som tager 300 kr. for det.

Hvad koster en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt kan laves fra helt ned til 275 kr. via udførlig guide, hvor du svarer på enkelte spørgsmål. Hvis du ønsker rådgivning, kan det gøres for kr. 699.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Hvis du er fyldt 18 år og er i stand til at handle fornuftigt, så kan du oprette en fremtidsfuldmagt. At handle fornuftigt betyder også, at du skal kunne forstå konsekvenserne af at oprette fremtidsfuldmagten.

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

Først hjælper vi med at oprette fremtidsfuldmagten, som du derefter skal signere digital på tinglysning.dk

Derefter skal den vedkendes hos en notar i din lokale byret. Det koster 300 kr. (2020).

Fremtidsfuldmagten ligger så i Fremtidsfuldmagtsregistret, indtil den måske bliver sat i kraft af Familieretshuset, hvis du ikke længere er i stand til at varetage dine egne forhold.

Hvordan ændrer jeg i en fremtidsfuldmagt?

Der skal laves en ny fremtidsfuldmagt, som erstatter den gamle, såfremt du ønsker at ændre i den. Man kan ikke ændre i en eksisterende fuldmagt. Man bør løbende tjekke sin fremtidsfuldmagt, om den stadig dækker de områder, den er tiltænkt til.

Hvordan sætter jeg fuldmagten i kraft?

Man indgiver en anmodning til Familieretshuset om, at de skal sætte fremtidsfuldmagten i kraft. Dette kan gøres af én selv eller af den eller de fremtidsfuldmægtige i forening.

Det koster et gebyr på kr. 1.010 at sætte den i kraft, ligesom der skal vedlægges en særlig lægeerklæring.

Thanks!

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.