Tinglysningsafgift skøde

Tinglysningsafgift skøde – hovedregel

Her kan du læse mere om hvad tinglysningsafgift af skøde koster. Der er en grundregel for tinglysningsafgift pris på kr. 1.850 samt 0,6% af købesummen. Derudover er der særregler som afhænger af bl.a. handelstype samt ejendomstype, som du kan læse mere om nedenfor. Tryk rundt i indholdsfortegnelsen for at springe direkte til det emne om tinglysningsafgift som er vigtigt for dig.

Tinglysningsafgift af skøde - ejendomstype

Den tinglysningsafgift der skal betales til staten, afhænger af flere elementer, en af dem er hvilken slags ejendomstype der handles, som er det vi gennemgår nedenfor.

Tinglysningsafgift for Enfamiliesejendom (Villa, Rækkehus, Lejlighed), Flerfamiliesejendom og Fritidsbolig

Tinglysningsafgift for enfamiliesejendomme, flerefamiliesejendomme samt sommerhuse vil følge grundreglen om en tinglysningsafgift på 0,6% af købesummen samt den faste afgift på kr. 1.850. Dette er jf. tinglysningsafgiftsloven (TAL) § 4 stk. 4.

Tinglysningsafgift skøde for en Landbrugsejendom, Gartneri og Skovejendom

Tinglysningsafgiften for Gartnerier, skovejendomme og Landbrugsejendomme vil være den faste afgift på kr. 1.850 samt 0,6% af det købesummen. Dette gælder dog ikke, hvis der som handelstype ikke er tale om en fri handel.

Ekstra oplysninger til skøde for en Landbrugsejendom, Gartneri eller Skovejendom

Når man tinglyser et skøde for en Landbrugsejendom, Gartneri eller Skovejendom
skal der Ift. købesummen også i skødet oplyses jf. Bekendtgørelse om indberetning efter ejendomsvurderingslovens § 54 specifikt §11 stk. 2:

 1. Det samlede areal, der indgår i handlen.
 2. Købesum for stuehus.
 3. Købesum for driftsbygninger.
 4. Købesum for jord.

Dette kan dog undlades såfremt der ikke er erhvervsmæssig indtægt.

Yderligere skal det fremgå, såfremt der er tale om en landbrugsejendom, om der foreligger en tilladelse til erhvervelse fra Landbrugsstyrelsen. (Dette gælder dog ikke ved skilsmisse, separation, uskiftet bo eller arv).

Er min ejendom en Landbrugsejendom?

Hvorvidt der er tale om en landbrugsejendom afgøres af om der er registreret landbrugspligt jf. Geodatastyrelsen. Du kan slå ejendommens registrering op på mingrund.gst.dk.

Tinglysningsafgift skøde ved Erhvervsejendom, Udlejningsejendom, Blandet Bolig/Erhverv

Tinglysningsafgift af skøde for Erhvervsejendom, Udlejningsejendom, Blandet Bolig/Erhverv vil være den faste afgift på kr. 1.850 samt 0,6% af det købesummen. Dette gælder dog ikke, hvis der som handelstype ikke er tale om en fri handel.

Ekstra oplysninger til skøder for Erhvervsejendomme, Udlejningsejendomme eller Blandet Bolig/Erhverv

Når man tinglyser skøde for en Erhvervsejendom, Udlejningsejendom eller Blandet Bolig/Erhverv så skal der jf. Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) angives yderligere oplysninger. Oplysningerne er angivet nedenfor og jf. §14 og §15 i bekendtgørelsen:

 1. hvorvidt ejendommen er en udlejningsejendom,
 2. antal beboelseslejemål,
 3. antal erhvervslejemål,
 4. hvorvidt ejendommen er anvendt til momspligtigt formål og
 5. hvorvidt mere end 50 pct. af erhvervs- og boligarealerne har været udlejet det seneste kalenderår.

Stk. 2. Det skal af dokumentet fremgå, at de nødvendige erklæringer i henhold til lejelovens regler om tilbudspligt foreligger.

Tinglysningsafgift skøde ved ubebygget grund eller andet

Tinglysningsafgift skøde for enten ubebygget grund eller ”andet” vil være på 0,6% af købesumme. Dette gælder dog ikke, hvis der som handelstype ikke er tale om en fri handel.

Hvis ejendommen er indberettet med ejendomstypen ”Andet” skal køber yderligere oplyse nærmere om ejendommens anvendelse. Det kan f.eks. være en grund med en lagerbygning på (som så skal bruges til lager).

Tinglysningsafgift af skøde for et Auktionsskøde (handelstype irrelevant)

Tinglysningsafgift auktionsskøde vil være på 0,6% af budsummen plus størstebeløbet uanset hvad vurderingen er. Dertil kommer den faste afgift på kr. 1.850.

Tinglysningsafgift skøde - handelstype

Afgørende for hvilken tinglysningsafgift du skal betale for skødet, er udover ejendomstypen som er gennemgået ovenfor, og afhængig af hvilken slags handel det er.

Nedenfor gennemgås de forskellige situationer og hvilken tinglysningsafgift af skøde som der skal betales for netop den type af handel.

Tinglysningsafgift skøde for almindelig fri handel på markedsvilkår

Dette er den mest typiske form for handel. Dette vil altid være tilfældet hvis du f.eks. køber fast ejendom annonceret hos en ejendomsmægler. Tinglysningsafgiften vil her være kr. 1.850 i fast afgift samt 0,6% af købesummen for den andel der handles. Dette er jf. tinglysningsafgiftsloven (TAL) § 4.

Ved en almindelig fri handel på markedsvilkår forstås der en pris der vil svare til hvad en uafhængig tredjemand også måtte ville betale for ejendommen. Der må ikke eksistere et interessefællesskab mellem køber og sælger. Det skal altid være sådan et Køber ønsker at betale mindst muligt, og Sælger ønsker at modtage højest mulig betaling for den faste ejendom.

Se mere om ejendomstyperne længere oppe på siden og tinglysningsafgiften tilknyttet hver ejendomstype.

Tinglysningsafgift af skøde for handler ikke sket på markedsvilkår (f.eks. Familiehandel)

Er handlen ikke er sket som en fri handel på markedsvilkår eller eksisterer der et interessefællesskab mellem køber og sælger? Så gælder at tinglysningsafgiften for skødet beregnes som 0,6% af det højeste af enten købesummen eller 85% af den på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning offentliggjorte ejendomsværdi. Dertil fast afgift på kr. 1.850. Hvis man har fået en af de nye vurderinger så er satsen 80%.

Nedenfor gennemgås de handelstyper som falder ind under denne kategori: Familiehandel/Familieoverdragelse, Mageskifte, Salg med interessesammenfald mellem sælger og køber, Andet.

Familiehandel eller Familieoverdragelse

Her vil der være tale om en handel mellem familiemedlemmer, som f.eks. mellem ægtefæller, beslægtede eller besvogrede personer i op- eller nedstigende linje, søskende eller andre nærtstående.

Bemærk venligst det ikke er at sammenblande med den skattemæssige regel kendt som ”Familiehandel reglen” (Cirkulære om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning). Dette handler kun om beregning af tinglysningsafgift.

Tinglysningsafgift familieoverdragelse udgør kr. 1.850 i fast afgift og 0,6% af det højeste af enten købesummen eller 85% af den seneste offentlige vurdering.

Mageskifte

Det er en speciel type af overdragelse mellem parter som bytter ejendom, eller en del af heraf. For at der kan være tale om et mageskifte skal det være de samme parter som hver især ejer ejendommene. F.eks. Part 1 ejer et hus alene, men vil gerne bytte med et par som ejer en lejlighed OG have kæresten med på skødet. Dette kan ikke lade sig gøre indenfor mageskifte sondringen.
Tinglysningsafgift mageskifte beregnes som 0,6% af det højeste af enten købesummen eller 80/85% af den seneste offentlige vurdering for hver ejendom. Der betales kun fast afgift kr. 1.850 på det ene skøde jf. tinglysningsafgiftsloven (TAL) §9.

Ved mageskifte skal der endvidere oplyses yderligere oplysninger i skødet jf. Bekendtgørelse om indberetning efter ejendomsvurderingslovens § 54, §12 stk. 2:

 1. Om handelsprisen er fastsat under markedspris med henblik på hurtig handel,
 2. Om sælger ejer eller kontrollerer alle aktier eller anparter i et selskab, der står som køber,
 3. Om køber ejer eller kontrollerer alle aktier eller anparter i et selskab, der står som sælger, eller
 4. Om der handles mellem koncernforbundne selskaber, der tegnes af samme ledelse.

Salg med interessesammenfald mellem sælger og køber

Denne handelstype handler om en handel, der er foregået mellem to koncernforbundne selskaber, eller hvor der er et interessefællesskab mellem parterne som handlen vedrører. Det kan også være en handel mellem personer og et selskab, der har bestemmende indflydelse i selskabet (f.eks. ved betydelig ejerandel eller stemmerettigheder). Denne slags handel vedrører tilfældet, hvor handlen f.eks. er foregået mellem selskabet og dets ejere, ledelse eller storaktionærer.

Tinglysningsafgift ved salg med interessesammenfald mellem køber og sælger udgør kr. 1.850 i fast afgift og 0,6% af det højeste af enten købesummen eller 80/85% af den seneste offentlige vurdering.

Handelstypen ”Andet” ved handler der ikke er dækket af anden kategori

Denne handelstype handler om en handel der ikke kan sættes i en af de andre kategorier og hvor købesummen ikke (nødvendigvis) svarer til markedsprisen.

Tinglysningsafgift ved handelstype ”Andet” udgør kr. 1.850 i fast afgift og 0,6% af det højeste af enten købesummen eller 80/85% af den seneste offentlige vurdering.

Andre vigtige detaljer omkring tinglysningsafgift skøde

Oprunding af den variable del af tinglysningsafgiften

En lille detalje omkring den variable del af tinglysningsafgiften. Den oprundes altid til nærmeste 100 kr. Dvs. hvis de 0,6% beregnes til f.eks. 3.523 kr., så skal du faktisk betale 3.600 i variabel afgift. Den faste afgift er ligesom navnet antyder fast.

Tinglysningsafgift når kun en andel af ejendommen sælges

Hvis det kun er f.eks. 50% af ejendommen der handles, så betales der kun afgift vedr. den andel handlen vedrører.

Et eksempel er en familiehandel med en offentlig vurdering på 1.000.000, hvor man bruger 85% reglen, men der købes kun 50% af ejendommen. Derved bliver afgiften kr. 1.850 plus 0,5*0,85*1.000.000. I alt kr. 2.600 i variabel afgift (pga. oprunding). Alt i alt bliver tinglysningsafgiften på skøde kr. 4.450 for en familieoverdragelse på 50% af ejendommen.

Tinglysningsafgiften ændres igen 1. januar 2023

Folketinget har vedtaget ændringer i tinglysningsafgiften pr. 1. januar 2023.

Den faste afgift for fast ejendom er steget til 1.850 fra de tidligere kr. 1.750. Vedrørende pant i fast ejendom stiger afgiften til kr. 1.825 fra de tidligere kr. 1.730.

Indhold