Tinglysning af skifteretsattest

Når den nuværende ejer af en fast ejendom går bort, så beslutter skifteretten hvem der herefter har ret over ejendommen. Dette fremgår af en skifteretsattest.

Hvis en arving ønsker at kunne optage lån i ejendommen, så skal man sørge for tinglysning af skifteretsattest. For at kunne foretage en tinglysning af skifteretsattesten, så skal den være signeret af myndighederne, da den ellers kan afvises af retten.

Indhold

  Hvad er en skifteretsattest?

  En skifteretsattest er et vigtigt juridisk dokument, der spiller en afgørende rolle i overdragelsen af fast ejendom i forbindelse med behandling af et dødsbo. Dette dokument er afgørende, når en ægtefælle ønsker at overtage hele ejerskabet over den fælles bolig eller når et barn ønsker at overtage en afdød forældres bolig. Skifteretsattesten er ikke kun nødvendig for arvinger, der ønsker at sælge eller belåne boligen, men den fungerer også som en officiel bekræftelse af, hvem der har ret til at bestemme over afdødes formue. Dette er vigtigt for at sikre, at en tredjemand, såsom potentielle købere eller långivere, har tillid til og kan verificere ejendomsrettighederne i forbindelse med dødsboets behandling.

  Tinglysning af skifteretsattest på ejendom som skal videresælges

  Hvis du står i en situation, hvor ejendommen hvorpå skifteretsattesten er tinglyst, skal videresælges, så kan man med fordel vente med at tinglyse den. Hvis man venter til der skal laves skøde for salget, så kan man spare tinglysningsafgiften til staten. Dette er dog ikke muligt hvis man sidder i uskiftet bo, se mere om dette nedenfor.

  Tinglysning af skifteretsattest uskiftet bo

  Hvis der på skifteretsattesten er angivet skifteformen uskiftet bo, så kan man ikke gøre brug af ovenstående mulighed. I denne situation, så vil skifteretsattesten altid skulle tinglyses før hvad man lave et endeligt skøde på bolighandlen. Man slipper dog for at betale tinglysningsafgift til staten, når det sker som led i videreoverdragelse.

  Tinglysning af skifteretsattest pris

  Prisen er kun kr. 1.395,- dertil kommer en tinglysningsafgift afhængig af skifteformen. Hvis det er tinglysning af skifteretsattest til efterlevende ægtefælle, så er afgiften blot 1.850 kr. Hvis det er tinglysning til andre arvinger end efterlevende ægtefælle, så vil afgiften være som i en familiehandel. Se mere om dette her.

  Tinglysning af skifteretsattest vejledning

  På tinglysningsrettens hjemmeside, tinglysning.dk findes vejledning til hvordan man tinglyser en skifteretsattest. Vi anbefaler selvfølgelig altid at man ikke sparer de blot 1.395,- kr. og får en professionel med ansvarsforsikring til at forestå digital tinglysning af skifteretsattest. Så er man sikker på det bliver gjort korrekt.

  Tre populære spørgsmål om tinglysning af skifteretsattest

  1. Hvad er formålet med tinglysning?

  Tinglysning er en juridisk proces, der har til formål at sikre korrekt og sikker registrering af rettigheder og ejendomstransaktioner. Formålet med tinglysning er at skabe klarhed og beskyttelse for både parterne involveret i en aftale og for andre, der har interesse i ejendomsretten.

  Ved at tinglyse et dokument som f.eks. et skøde sikrer man, at rettigheder og overførsler af ejendom bliver dokumenteret og registreret. Tinglysning fungerer som et offentligt bevis på, hvem der har rettighederne til en ejendom og om der eventuelt er begrænsninger eller pant i ejendommen.

  Tinglysning har også til formål at skabe retssikkerhed for alle parter i en ejendomshandel. Det betyder, at man kan være sikker på, at der ikke er andre rettigheder eller byrder på ejendommen, som man ikke er bekendt med. Tinglysningen beskytter dermed både køber og sælger, så de kan være trygge ved at indgå en handel.

  Læs mere om tinglysning her

  2. Hvornår skal en skifteretsattest tinglyses?

  Skifteretsattest skal tinglyses, når der forekommer ændringer i ejerforholdene på en ejendom. Tinglysning af skifteretsattesten er nødvendig for at sikre, at ændringerne bliver registreret og anerkendt af offentlige myndigheder og andre parter.

  I praksis betyder det, at når der sker et dødsfald, og der skal foretages arveopgørelse og fordeling af arven, skal skifteretten udstede en skifteretsattest. Denne attest skal derefter tinglyses i Tinglysningsretten for at give den retlige gyldighed.

  Det er vigtigt at bemærke, at skifteretsattesten kun skal tinglyses, hvis der er tale om fast ejendom, som for eksempel et hus eller en grund. Hvis der ikke er nogen fast ejendom involveret, er det normalt ikke nødvendigt at tinglyse skifteretsattesten.

  Tinglysningen af skifteretsattesten er vigtig, da den sikrer en klar og officiel registrering af ejerforholdene på en ejendom. Dette er afgørende for at undgå tvivl eller konflikter omkring ejendomsretten til den pågældende ejendom.

  Så husk, at hvis der sker ændringer i ejerforholdene på en fast ejendom i forbindelse med arv, skal skifteretsattesten tinglyses for at sikre en juridisk gyldig registrering af ændringerne.

  3. Hvor finder jeg min skifteretsattest?

  For at få din skifteretsattest skal du henvende dig til skifteretten, som udsteder attesten efter behandlingen af dødsboet. Som arving i dødsboet kan du ansøge skifteretten om at få udstedt en skifteretsattest. Du kan finde ansøgningsblanketten på skifterettens officielle hjemmeside. Det er vigtigt at kontakte skifteretten direkte for at få de nødvendige oplysninger og vejledning om ansøgningsprocessen.